Skip to main content

Notícies d'actualitat

Publicació del decret de modificació de la carrera professional

A data 19 de juliol s'ha publicat el Decret 93/2017 pel qual es modifica el Decret 186/2014 de Carrera Professional Horitzontal del PAS, en el que s'estableix el procediment d'adaptació al nou Sistema de Carrera Professional.

En la GVA s'obrirà un termini de 2 mesos per a presentar les sol·licituds que permeten reconéixer els nous nivells de carrera derivats de les situacions per canvi de grup, produïdes pels processos de promoció interna.

Archivo adjunto: 

Escrit sol.licitant aplicació de la normativa per provisió de llocs de treball amb caràcter temporal

Posted in

Escrit sol·licitant que es cobrisquen les places de funcionaris amb reserva seguint la normativa vigent (Normativa per la provisió de llocs de treball amb caràcter temporal)

Informació, documents i resum de la Mesa Negociadora convocada per al dimecres 21 de juny

Posted in

Us adjuntem la documentació corresponent a la Mesa Negociadora  convocada per al dia 21 de juny amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes  3 i 4 de la Mesa Negociadora 2017 ( s’adjunten com doc 1 i 2).

Informació, documents i resum de Mesa Negociadora extraordinària

Posted in

Us adjuntem la documentació corresponent a la Mesa Negociadora que tindrá lloc el divendres 19 de maig de 2017 amb el següent ordre del dia:

1.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI per a l’any 2017.

2.- Proposta de modificació de la RLT del PAS ( doc adjunt)

3.-Torn obert de paraules.

 

Escrit sol·licitant que es reconega el personal interí en la carrera professional

Posted in

Escrit que hem adreçat al Rector sol.licitant que s'enquadre al PAS temporal que complisca  els requisits d'antiguitat i que en el seu moment se l'abone el complement de carrera professional.

Archivo adjunto: