Skip to main content

Notícies d'actualitat

Informació i documentació per a la próxima reunió de Mesa Negociadora

Ordre del dia:

1r.- Lectura i aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior (s’adjunta com doc 1)

2n.-Proposta d’increment addicional(s’adjunta com doc 2)

3r.- Proposta Pla de Formació 2019-21(s’adjunta com doc 3)

4tr.- Incorporació a la Oferta Pública d'ocupació del PDI de 2018 de la Universitat Jaume I de 3 places de PCD ( 2 a la Unitat Predepartamental de medicina i 1 a la Unitat Predepartamental d'infermeria derivades, si escau, de la taxa de reposició de la Conselleria de Sanitat Universa i Salut Pública.

5t.- Torn obert de paraules.

Resum desenvolupament 

ELECCIONS SINDICALS 2018. Ara Universitat:

Salari, Ocupació i Drets

 

El dia 4 de desembre se celebren les eleccions per a triar els membres que conformaran els diferents òrgans de representació de personal en la UJI:

La Junta de Personal d'Administració i Serveis (PAS)

La Junta de Personal docent i investigador (PDI)

El Comité d'Empresa.

Els anys de crisi econòmica s'han traduït en retalls, pèrdua de drets i poder adquisitiu del PAS i PDI, empobriment del finançament de la UJI i pèrdua de l'autonomia universitària

Tots vosaltres sou coneixedors de la tasca que des d’UGT realitzem cada dia. Llegint els nostres programes

Programa Personal d'Administració i Serveis

Programa Personal Investigador

Programa Personal Docent i Investigador  

En ells reconeixereu la nostra línia de treball.

Recentment, LA CARRERA PROFESSIONAL I El II ACORD PER A LA MILLORA DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA 2018-2020 i LES CONDICIONS DE TREBALL, aconseguida per la UGT, represente l'inici de la restitució dels nostres drets, la recuperació salarial i la reparació dels danys que hem patit.

En els nostres programes, per a desenvolupar en aquesta nova etapa, ens centrem en la consolidació de la recuperació de les condicions laborals del PAS, PDI i PI de l'UJI.

Us adjuntem informació de les candidatures destacant les companyes i els companys que encapçalem les llistes per dur endavant aquest treball som:
 

Candidatura  Junta de PAS:

Mª Jesús Tirado (permanent sindical) i Jordi Torner.

Candidatura  Junta de PDI:

Cristina Chiralt Monleón (ESTCE), Fernando Vicente Pachés (FCJE) i Pablo jesús Rodríguez Cervantes (ESTCE)

Candidatura Comité d'Empresa:

Joan Feliu Franch (FCHS), Juncal Caballero i Marta Mora Aguilar (ESTCE)

 

Però en són més companyes i companys els qui conformem cada candidatura que ens hi donen suport i ens fan confiança.

Al llarg d'aquests anys hem desenvolupat la nostra tasca junt amb vosaltres en totes aquelles inquietuds que hem compartit, i també les que ens heu transmés, preparant propostes, treballant-les, proposant-les i negociant-les en les Meses Negociadores per aconseguir acords importants com: l'increment del complement productivitat, inclusió del Permís per deure inexcusable relacionat amb l'assistència domiciliaria dels fills, el manteniment del nombre de treballadores/s en l'UJI, la carrera professional, els diferents acords per a l'increment retributiu els pròxims tres anys i altres.

El nostre compromís amb vosaltres per als pròxims anys és, continuar en el nostre treball per traure endavant millores en la conciliació de la vida laboral i familiar, negociar la Relació de Llocs de Treball, l'ampliació dels nivells específics mínims per evitar desigualtats en alguns llocs de treball, l'aprovació de mesures per compensar al professorat acreditat que no pot promocionar per la imposició de la taxa de reposició i altres que també podeu llegir en els nostres programes. Tot per un finançament més just de la Universitat Pública que arribe a tots els col·lectius.

Són propostes de millora que necessiten del treball de totes i tots, i nosaltres ens comprometem a seguir treballant en els pròxims anys per a aconseguir entre tots les millores econòmiques, socials i laborals a què aspirem.

Des d'UGT apostem per una UJI pública, moderna, líder, oberta a l'entorn social, cultural i productiu, per a una millor docència, investigació i prestació de serveis. 

En UGT treballem per una UJI transparent, justa, compromesa, que oferisca respostes a les necessitats del personal

Per això us demanem la vostra confiança el pròxim 4 de desembre.

UGT LA NOSTRA FORÇA SOU VOSALTRES

Informació i documentació per a la próxima reunió de Mesa Negociadora

Ordre del dia:

1r.- Lectura i aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior (s’adjunta com doc 1)

2n.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de barems específics per als concursos de professorat contractat  (s’adjunta com doc 2).

3r.- Anàlisi, discussió i informe de la relació de sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat corresponent a la segona convocatòria ordinària de l’any 2018 i a la convocatòria anual per excel·lència a catedràtic d’universitat de 2018, d’acord amb els criteris del DCDI(s’adjunta la proposta com doc3).

4t.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria de places d’ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI (s’adjunta la proposta com doc 4).

5è.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de canvis de dedicació docent de professorat ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI (s’adjunta la proposta com doc 5).

.- Anàlisi, discussió i informe, de la convocatòria de places de Professorat Contractat Doctor amb caràcter interí (s’adjunta la proposta com doc 6).

7è.- Emissió d'informe  sobre la resolució de la convocatòria UJI-I3 per a la incorporació d’investigadors a la Universitat Jaume I (acció 3.3 del Pla de Promoció de la Investigació 2018) (s’adjunta la proposta com doc 7).

8è.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta d’incloure una clàusula als contractes laborals superior a l’any. (s’adjunta proposta com doc 8).

9è.-Anàlisi, discussió i informe de la proposta de Calendari laboral 2018 (s’adjunta la proposta com doc 9).

10è.-Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria de 10 places de l’escala administrativa (s’adjunta la proposta com doc 10).

11.-Anàlisi, discussió i informe de la proposta de derogació de la normativa denominada “Criteris per a la confecció de les convocatòries de proves selectives per a l’accés de personal funcionari (de carrera o interí) i provisió de llocs de treball (definitiu o temporal) de personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I.”(s’adjunta normativa que es proposa derogar com doc 11)

12.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de l’oferta Pública d’Ocupació per al PAS 2018 (s’adjunta la proposta com doc 12).

13.-Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la RLT del PAS (s’adjunta la proposta com doc 13).

14.-Torn obert de paraules.

Resum reunió MN